Sri M.V. Narasimhachari and Smt. M. Vasanthalakshmi